PL Obowiazek informowania o RODO
25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W związku z tym prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną informacją o przetwarzaniu Państwa danych osobowych:

DE Informationspflicht zum RODO
Am 25. Mai 2018 ist die Verordnung des Europäischen Parlaments und des EU-Rates vom 27. April 2016 in Kraft getreten. zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr sowie zur Aufhebung der Richtlinie 95/46 / EG ("RODO"). Bitte lesen Sie daher die aktualisierten Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten:

EN Obligation to inform about the RODO
On May 25, 2018, the Regulation of the European Parliament and the EU Council of April 27, 2016 entered into force. in the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC ("RODO"). Therefore, please read the updated information about the processing of your personal data:

Polityka prywatności1. Administrator

1.1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony www.kajaki-margaret.com jest

P.H.U. Margaret Usługi szwalnicze Małgorzata Bieńkowska
ul. Piekiełko 31, 06-500 Mława

NIP: 5711554801
REGON: 146654180

tel. +48 797 568 971 („Administrator”).


1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).


2. Gromadzone Dane

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, dane karty kredytowej, numer rachunku bankowego, adres IP komputera z którego złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy zakładaniu Konta Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, formularza zapisu na newsletter, formularza reklamacji oraz w trakcie komunikacji z podmiotem danych.


3. Cele przetwarzania Danych

Dane przetwarzane będą w celu:

3.1. świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

3.2. zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Portalu – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

3.3. realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem Portalu, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3.4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Portalu) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;

3.5. wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi produktów oferowanych przez Administratora– aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.


4. Zgoda na przetwarzanie

4.1. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu złożenia i realizacji Zamówienia.

4.2. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera.

4.3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się nami pod adresem kajaki_margaret@op.pl, tel. +48 797 568 971. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5.1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

5.2. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Portalu, dostawcy usług logistycznych, pracownicy i współpracownicy Administratora– w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem.


6. Środki Ochrony Danych

6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.


7. Pozostałe postanowienia

7.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

7.2. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies.

7.3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą Portal w jakikolwiek sposób obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.